Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Personeel krijgen en behouden - de aanwas

Aan het speerpunt ‘Vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers’ werken alle rechtenfaculteiten samen.

De arbeidsmarkt voor juristen en criminologen is goed en een academische loopbaan is niet altijd de meest voor de hand liggende keuze. Voor de faculteiten zijn er in allerlei gebieden en vaak juist ook in de kerngebieden van het Nederlands recht weinig gepromoveerden beschikbaar. De arbeidsmarkt buiten de universiteit heeft aantrekkingskracht en biedt vaak betere arbeidsvoorwaarden. Om meer promovendi te kunnen aanstellen werven alle faculteiten onderzoeksgeld in externe competitie. Dat biedt kansen maar ook nadelen. Een lage slagingskans zet druk op cruciale juridische (meer nationaal rechtelijk georiënteerde) onderzoeksterreinen. Internationalisering is van belang, maar er moet ook worden gewaakt dat er voldoende promovendi met een Nederlandstalige achtergrond zijn. Dit met oog op de verbinding met de praktijk en de rechtsontwikkeling, de doorstroming naar hogere functies binnen de academie en met het oog op het doceren aan Nederlandstalige opleidingen met het civiel effect. Loopbanen van mensen die wel voor de wetenschap kiezen zijn vaak sterk op onderwijs en impact gebouwd, wat zich lastig verhoudt tot de sterke nadruk in de academische wereld op onderzoek. De hoop is dat met het programma Erkennen en Waarderen wat gaat kenteren op dat punt. Het bieden van vaste banen voor middenkader en een goede loopbaanbegeleiding kan ook helpen de aanwas te vergroten, dat is vooral facultair beleid.

Projecten en onderzoek

Behalve de instroom en uitstroom zijn er ook knelpunten in de interne promotietrajecten. Ze kennen vaak een lange doorlooptijd en relatief veel uitval. Dat komt onder meer door een lastig te veranderen promotiecultuur van promoveren op omvangrijke monografieën met een brede vraagstelling. Ook kijken we binnen het sectorplan kritisch wat we beter kunnen doen bij de selectie van kandidaten, de kwaliteit van de PhD-opleiding, de grote nadruk op onderwijs en de begeleiding door promotores. Een specifiek onderwerp is het promoveren op artikelen, waarover in de rechtenfaculteiten veel discussie is. De RDR denkt dat promoveren op artikelen niet perse leidt tot inkorting van de trajecten maar dat de onzekerheid hierover moet worden weggenomen zodat het een ander model van promoveren is naast het schrijven van een monografie, ook in de rechtsgeleerdheid.


Toekomstplannen

Wat betreft de promotieopleiding werken we aan het onderzoeken van mogelijkheden tot verdere samenwerking en vooral aan het vergroten van het aantal juridische studenten dat een onderzoeksmaster of pre-PHD traject doorloopt. Om de begeleiding te versterken zorgt elke faculteit ervoor dat meer promotiebegeleiders worden gestimuleerd een cursus volgen of aan intervisie deel te nemen.

Contact

Jan Smits Maastricht University)