Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Publieke, bovenindividuele belangen werken in toenemende mate door in private verhoudingen. Traditionele concepten staan ter discussie.

Publieke, bovenindividuele belangen werken in toenemende mate door in private verhoudingen. De overheid heeft de laatste decennia vele taken – en daarmee ook publieke belangen – als het ware ‘ge-outsourced’ aan de burger, in vertrouwen op de regulerende werking van de markt. Naast semipublieke instellingen en supranationale organisaties is vooral ook aan private partijen een steeds belangrijkere rol toebedeeld bij de regulering en bescherming van publieke belangen. Privaat ontwikkelde arrangementen zouden beter aansluiten bij moderne concepten van autonomie en individualiteit, en effectiever en efficiënter ordenend werken.

Traditionele concepten staan ter discussie. Een herijking is nodig. Centraal staat de vraag in hoeverre in de 21e eeuw tegen de achtergrond van de trend naar een compacte(re) overheid publieke belangen en waarden via private verhoudingen effectief kunnen worden geborgd in een rechtssysteem, dat mede is gebaseerd op zelfregulering en autonomie van private partijen.

Deze overkoepelende vragen op het grensvlak van legitimiteit en juridische effectiviteit vereisen onder meer onderzoek naar de huidige mix van private, maatschappelijke en publieke belangen en actoren op relevante beleidsterreinen, de interne consistentie van juridische regelingen, de kosten en effecten van regelingen zowel in materiële zin als gelet op de behaalde immateriële doelen (waarden), de invloed van Europeanisering en globalisering, de impact van depolitisering van de beleidsvorming door de overheid, en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Projecten en onderzoek

Rethinking Public Interests in Private Relationships

De onderzoeksgroep “Rethinking Public Interests in Private Relationships” (REPP) is een cross-disciplinaire groep waarin wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen samen optrekken.

Beyond pure voluntariness: the case for a recalibration of self-regulation and public regulation

Onderzoeksproject met een focus op hoe EU competitierecht en private zelfregulatie elkaar kunnen complementeren in de missie om belangrijke publieke belangen.

Internationale conferenties

De REPP-onderzoeksgroep heeft internationale conferenties georganiseerd in het kader van Sectorplan-implementatie. Voor drie projecten zijn internationale conferenties georganiseerd.

Toekomstplannen

De interactie van publieke en private belangen is de afgelopen jaren alleen maar complexer geworden, waarbij een eenduidige afbakening van private en publieke belangen lang niet altijd mogelijk is en deze belangen ook niet altijd lijnrecht tegenover elkaar staan. De (nieuwe) uitdagingen die voortvloeien uit deze trends worden binnen dit speerpunt verder verkend en onderzocht. Hierbij kan gedacht worden aan het privatiseren van voorheen openbare diensten of activiteiten van publiek belang, of aan zelfregulering in bepaalde marktsectoren, maar ook de opkomst van wereldwijd opererende grote private partijen, die minder gebonden zijn aan grenzen van nationale soevereiniteit en jurisdictie. Daarnaast werken private partijen steeds meer in samenwerkingsverbanden om zo hun eigen belangen sterker te kunnen behartigen.

Contact

René Repasi