Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Empirical Legal Studies

Het speerpunt Empirical Legal Studies (ELS) geeft een impuls aan empirisch-juridisch onderzoek binnen de rechtswetenschap.

Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridische relevante vragen. Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels.

Dit speerpunt draagt bij aan het opleiden en ondersteunen van beginnende empirisch-juridische onderzoekers. De ambitie is om meer onderzoekers aan de verschillende faculteiten in staat te stellen om empirische vragen te stellen en hen de empirische ‘toolbox’ te bieden om die vragen te beantwoorden. Aan de verschillende faculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken. Met de aanwas van jonge onderzoekers ontstaat een nieuwe generatie empirisch-juridische onderzoekers die op hun faculteiten empirisch-juridisch onderzoek aanjagen. Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, zowel in termen van onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden.

De ambitie van dit speerpunt heeft evengoed betrekking op het onderwijs. De deelnemende faculteiten ontwikkelen nieuwe vakken waardoor in het onderwijscurriculum zowel in de bachelor- als in de masterprogramma’s wezenlijk aandacht voor ELS bestaat.

Projecten en onderzoek

De Universiteit Leiden richt zich op het versterken van expertise op het gebied van recht en gedrag in een marktcontext. Het ELS Lab @Leiden geeft een impuls aan empirisch-juridisch onderzoek naar marktregulering.

De VU Amsterdam ontwikkelt nieuwe maatregelen voor juridische bescherming van kwetsbare ouderen in een mixed-methodsonderzoek (doctrinair, empirisch en rechtsvergelijking), met ex-ante toetsing in een speciaal opgezet lab.

De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van empirisch-juridische kennis in onderwijs en onderzoek. Het Groningen Centre for Empirical Legal Research (GELR) bundelt de empirische expertise, onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van wetgeving en juridische procedures en biedt een faculteitsbrede helpdesk voor vragen over empirisch-juridisch onderzoek.

De Universiteit Utrecht werkt aan het verspreiden van fundamentele kennis over empirisch-juridisch onderzoek, bijvoorbeeld in de Inleiding Empirische Rechtswetenschap.

Erasmus School of Law zet in op empirisch-juridische kennis in zowel onderwijs als onderzoek. Het Erasmus Centre for Empirical Legal Studies is de community voor kwalitatief en kwantitatief empirisch-juridisch onderzoekers aan de Erasmus School of Law. Het biedt ondersteuning voor zowel beginnende als ervaren empirisch-juridische onderzoekers.

Toekomstplannen

De vijf faculteiten die binnen dit speerpunt samenwerken, richten de ELS Academy op. De ELS Academy dient als een landelijk platform voor onderzoekers die zijn geïnteresseerd in het doen van empirisch-juridisch onderzoek. Het brengt hen bij elkaar en voorziet hen met de middelen om dergelijk onderzoek te doen. De Nederlandse rechtenfaculteiten bundelen hier hun kennis en ervaring en stellen deze direct ten dienste van promovendi en andere jonge onderzoekers.

Het doel van de ELS Academy is tweeledig. Enerzijds ligt de nadruk op het samenbrengen van empirisch-juridische onderzoekers (in wording), oftewel ‘community building’. De activiteiten van de ELS Academy hebben altijd een leerdoel. Anderzijds wordt materiaal ontwikkeld en gebundeld dat voorziet in het opleiden en ondersteunen van empirisch-juridische onderzoekers. Deze middelen worden aangeboden op website van de ELS Academy.

De ELS Academy is een belangrijke stap richting het opleiden van een nieuwe generatie empirisch-juridische onderzoekers en het mainstreamen van ELS binnen de rechtswetenschap.

Contact

Helen Pluut